Skip to main content

Våra åtaganden

Code of Conduct

5A är en privatägd oberoende distributör/agent av elektronikkomponenter, med den nordiska elektronikmarknaden som kunder. Vi representerar ett drygt trettiotal ledande tillverkare med produktionen spridd över världen. Baserat på vår tradition och övertygelse, och som det innovativa företag vi är, känner vi ett ansvar för att våra produkter och tjänster, inkluderande våra underleverantörer, följer våra krav, etiska priciper och internationella standarder.

The Electronic Industry Code of Conduct (EICC)  definierar riktlinjer och standarder för alla intressenter i elektronikkedjan med syfte att förbättra  sociala villkor, ekonomiska villkor och miljövillkoren. 5A följer och uppfyller EICCs "Code of Conduct" och kräver dessutom att samtliga våra underleverantörer gör detsamma. I det fall lagar har en mer stringent lydelse, är det dessa lagar som gäller framfor EICCs "CoC".

Huvuddragen i EICCs krav finns listade nedan och komplett information finns HÄR.
Fritt val av anställning
Regler gällande barnarbete
Maximalt 60 dagars normal arbetsvecka, samt minst en ledig dag per vecka
Adekvata löner och förmåner
Nolltolerans mot diskriminering
Organisationsfrihet
Säker arbetsmiljö
Efterlevnad av miljökrav och etikkrav